Skip to main content

Deformacja budynków

naruszenia sztywnej konstrukcji konstrukcji z częściową lub całkowitą utratą ich stabilności. W rzeczywistości D. z. jest procesem niszczącym w wyniku zakłócenia normalnego oddziaływania struktur, konstrukcji i konstrukcji technologicznych z elementami otoczenia, w tym środowiska geologicznego, prowadzącymi do uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury budowlanej i śmierci ludzi. W warunkach intensywnego obciążenia technogennego, D. s. często z powodu manifestacji lub aktywacji niebezpiecznych procesów i zjawisk geologicznych, a także klęsk żywiołowych i technologiczno-naturalnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010